За насУслугиГалерия

История

Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов“ град Бургас е открит на 10.01.1953 година като ”Дом майка и дете”. Той е структуриран в системата на Министерството на здравеопазването и функционира на територията на Бургаска област.

Сградата, в която лечебното заведение се помещава в момента, е построена през 1971 година. Днес Домът е с капацитет 200 места за деца, за които се грижат 190 висококвалифицирани професионалиста в медицината и социалната дейност.

За дома

ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов” е лечебно заведение, осигуряващо качествена грижа за деца в неравностойно положение според индивидуалните им потребности. То предоставя продължително медицинско наблюдение, диагностика, лечение, профилактика, рехабилитация и специфични грижи за децата от различни възрастови групи с хронични заболявания и медико-социални проблеми, както и алтернативни услуги в общността и грижа от семеен тип.

Домът предоставя на децата и техните родители:

 • диагностика, лечение и рехабилитация
 • пълноценни грижи при отглеждането и възпитанието
 • медицинско наблюдение през цялото денонощие
 • профилактика и превенции на здравето
 • закаляване
 • консултиране на родители на деца с проблеми в развитието
 • изготвяне на програма за работа в домашни условия

Помещенията на децата са съобразени с тяхната възраст, здравословно състояние и необходимости. Програмите и екипите непрекъснато се подобряват и актуализират съобразно потребностите на децата.

ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ работи с екип от утвърдени и квалифицирани специалисти.

Мисия

Мисията на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов” е да създаде условия, близки до семейната среда, за превенция и рехабилитация на физическото и психично здраве на децата с повишен медико-социален риск, така че светът да ги приеме като желани пълноценни и хармонични хора.

С работата си екипът на дома цели да гарантира правото на достъп до качествена грижа според индивидуалните потребности на всяко дете. Успоредно с това се стреми да постигне и основните цели, залегнали в основата на съществуването на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ гр. Бургас:

 • предоставяне на медицински и медико-социални услуги, осигуряващи различни форми на грижа, базирани на потребностите
 • поддържане на семеен модел на грижа за деца в риск
 • интегриране на децата в обществото

Децата и семействата, за които са предназначени услугите в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“

 • деца, лишени от родителски грижи
 • деца, жертви на насилие и тормоз
 • изоставени деца
 • деца с увреждания
 • рискови новородени деца с ниска и много ниска телесна маса

Деца, живеещи в семейна среда, нуждаещи се от специализирана грижа поради хронични заболявания и медико-социални проблеми, нуждаещи се от ежедневна медицинска грижа.

Основни медицински дейности

 • диагностика, лечение, рехабилитация на деца със социално-значими заболявания, вродени инфекции, редки болести, с хронични и остро възникнали заболявания, лечение и специфични грижи за деца с недоносеност и рискови новородени деца, за деца с двигателни и асоциирани увреждания, деца с психични разстройства
 • предоперативна подготовка и следоперативни грижи за деца с ортопедични, хирургични, кардиологични, неврохирургични и други заболявания
 • палиативни грижи за деца
 • медико-генетична консултация на деца и семейства с вродени и наследствени заболявания
 • специализирана консултативна помощ, профилактична и диспансерна дейност

Медико-социални дейности

 • дневни и седмични грижи за деца с увреждания, които са отглеждани в семейна среда и се нуждаят от рехабилитация, физиотерапия и специфични грижи
 • откриване и ранна диагностика на нарушения в развитието на детето, предикция, превенция и редукция на увредата, ранно обучение, подкрепа на семейството, подкрепа в обучителната и социална адаптация на детето
 • общи и специфични грижи за деца с увреждания, съгласно критериите и стандартите за резидентна грижа
 • медицинска, психо-педагогическа и социална рехабилитация
 • консултиране на родители на деца с проблеми в развитието
 • социална интеграция и превенция на изоставянето, дейности по интеграция и реинтеграция

Предоставяни услуги

 • Диагностика и лечение
 • Рехабилитация – рехабилитационни процедури; аналитична кинезитерапия; позиционно лечение; масаж; специализирани кинезитерапевтични техники – нервно-развойно лечение по Бобат, Кабат; Рефлексно-предизвикано движение по Войта
 • Физикална терапия – хидротерапия (тангенторна вана); Магнитотерапия, Ултразвук, Електрофореза; Йонофореза
 • Логопедична терапия – диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения при деца
 • Психологическа дейност – психодиагностика, индивидуална работа с психолог, ориентирана към корекция и компенсация при деца със специални потребности; сензо-моторно обучение. Сеанси по ралационна психомоторика. Социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания в обществото
 • Педагогически услуги – диагностика и индивидуално изследване на деца със специални образователни потребности, поведенческа и игрова терапия, индивидуално обучение според нуждите и възможностите на децата; музико- и арттерапия
 • Изследване и проучване на деца с тежки физически и ментални увреждания в гр. Бургас и региона
 • Дейности за родители – консултация и подкрепа
 • Осигуряване на специализирана медицинска консултация от хабилитирани лица и водещи специалисти за децата със специални нужди – диагностика, лечение, рехабилитация и кинезитерапия