ИнформацияУслугиГалерия

Трудова медицина в България се занимава с документация и дейности, които са задължение на собственика на всяко едно юридическо лице, за да е изряден той пред Министерството на труда и социалната политика и техния контролен орган — Инспекцията по труда.Службата по трудова медицина не е лечебно заведение по смисъла на българския закон и няма право да се занимава с лечебна или диагностична дейност, т.е. няма право да „прави прегледи“.

Във всяка държава по света и дори в отделните държави на Европа, организацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд — ЗБУТ (OH&S — Occupational Health and Safety) е много различна. Има държави със силен централизиран държавен контрол, други със саморегулиращи се структури подчинени на рамкови закони, системи за качество и независими одити по безопасността извършвани от частни консултанти.България при съобразяването си с международните и европейски норми променя много неща в контрола, законодателството и организацията на дейността по осигуряване на ЗБУТ.

След промените в законодателството контрола върху т.нар. „Служби по трудова медицина“ (СТМ) е възложен на РИОКОЗ (бивше ХЕИ). Доколкото законодателството все още се променя постоянно, контролът на РИОКОЗ се концентрира върху следене на регистрацията, адекватното водене на документация и архив от службите по трудова медицина, спазване на задълженията им по закон. Засега не съществува адекватен контрол върху качеството на дейността, нелоялната конкуренция и формалното изпълнение на задълженията.
Въпреки относително малкия брой специалисти с призната специалност Трудова медицина — между 200 и 300 за страната, немалка част част от които работят в НЦООЗ, РИОКОЗ, НОИ и други държавни структури, регистрираните служби по трудова медицина са над 400.

Служба по трудова медицина „Доверие“ ООД – гр.София е с мисия за разработване на мерки за оптимизиране на работната среда и трудовия процес.
СТМ „Доверие“ ООД – гр.София е член на НЗИК

Функции на службата по трудова медицина

 • Разработва мерки за оптимизиране на работната среда и трудовия процес.
 • Оценява риска за здравето и безопасността при работа.
 • Участва при въвеждане на ново оборудване, методи и материали.
 • Консултира при избор на производствени площадки и ситуиране на обекти.
 • Препоръчва избор на средствата за колективна и лична защита.
 • Оценява санитарно-битово осигуряване на работниците и служителите.
 • Оценява физиологични фактори – работна поза, работни движения, тежест на труда, статично и динамично напрежение, ръчна работа с тежести, зрително напрежение; както и режими на труд и почивка, ергономични параметри на работната среда и пр.
 • Участва в разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети за правилното им прилагане.
 • Изготвя анализ за ефективността от проведените превантивни мероприятия.
 • Разработва препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.
 • Оценява влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на служителите и пригодността им за работа чрез:
  1. организация на периодични медицински прегледи и изследвания и последващо изготвяне на анализ на резултатите от тях;
  2. дава заключенията за определяне физическата годност на служителите да изпълняват даден вид работа;
  3. СТМ анализира здравословното състояние на служителите;
  4. при съмнение за професионален характер на заболяването участва в разследването;
  5. при напускане на служител СТМ дава заключение за здравословното му състояние