За насУслугиГалерия

Комплексен онкологичен център – Велико Търново e разкрит през 1951 г. като Окръжен диспансер за онкологични заболявания за ранна диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на онкологичните заболявания. Постепенно дейността на диспансера се разширява, като се обособява и стационарен блок. От 2000 г. е преобразуван по чл.10 т.3 от ЗЛЗ с наименование МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО с предмет на дейност – осъществяване на комплексна онкологична помощ-профилактика, активно издирване, диагностика и лечение, периодично наблюдение на пациентите със злокачествени заболявания и преканцерози.

В изпълнение разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения в сила от 31.07.2010г., § 70, ал. 1 от ПЗР на ЗЛЗ, диспансерът е пререгистриран като КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД. Разполага с 206 легла за стационарно лечение, диагностично-консултативен блок, болнична аптека, административно- стопански блок.

Структура

Структурата на лечебното заведение е изградена в съответствие със Закона за лечебните заведения и Д.В. бр.59 от 31.07.2010г.С решение на ръководството и Медицинския съвет този правилник разрешава разкриване на сектори, отделения, кабинети, когато това е необходимо, с оглед оптимизиране медицинските дейности на заведението.

„КОЦ-В. Търново“ ЕООД има следната структура:

1. диагностично-консултативен блок, който се състои от специализирани диагностично-консултативни кабинети, лаборатории и отделения без легла по образна диагностика, патоанатомия и нуклеарна медицина;
2. стационарен блок, който се състои от отделения, съответстващи на основните методи от комплексното лечение – медицинска онкология, лъчелечение, онкологична хирургия;
3. звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания; Канцер регистър ;
4. аптека за задоволяване на собствените си нужди.
5. АСБ – с администрация,счетоводство,кухня и др. За част от стопанските дейности – пране , стерилизация и хранене се използват външни услуги.

ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

Началник ДКБ: Д-р Йончо Петров

Работното влеме на кабинетите е от 08.00 до 14.00 часа

Диагностично-консултативния блок има три подразделения:

I. Приемно-консултативни кабинети по съответните профили:

 • Онкохирургичен.
 • Онкогинекологичен.
 • Онкотерапевтичен.
 • Радиологичен.
 • Онкоурологичен.
 • Кабинет УНГ.
 • Имунологичен. к-т.
 • Ехографски кабинет.
 • Функционален кабинет с манипулационна .
 • Кабинет за борба с болката и палиативно лечение.
 • Кабинет за първоначална регистрация и изписване на протоколи за безплатно лечение.
 • Кабинет на социалния работник и статистика.
 • Кожен кабинет.
 • Операционна , която се използва за малки оперативни интервенции, биопсии и ендоскопии.

II. Медико-диагностични и медико-технически лаборатории и отделения за функционална и образна диагностика.

1.Рентгено-диагностично отделение.
2.Отделение по нуклеарна диагностика и радиоимунология.
3.Отделение по клинико-лабораторна диагностика.
4.Патоморфологично отделение с цитологична лаборатория.

III. Регионален раков регистър с картотека на регистрираните лица.