За нас УслугиГалерия

ИСТОРИЯ

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД – Велико Търново е първата българска болница, открита по време на османското владичество. Със своето завещание през 1854 г. Михаил Кефалов реализира една родолюбива българска инициатива за разкриване на болница и училище във Велико Търново. Дейността по изпълнение на завещанието му се изпълнява от Ефорията в Букурещ и Епитропията в Търново в която влизат видните търновци д-р Васил Хаджиберон, Хаджи Славчо Хаджипаскалев, Янко Станеоглу, Хаджи Христаки Стоянов и Димитър Станчов.Според завещанието на Кефалов се предвижда и устав за устройството и дейността на болницата, където не било пропуснато да се установи реда за свиждане на болните – това трябвало да става в четвъртък и неделя в определени часове.

На 02.01.1867 г. в къщата на Хаджи Димитър Хаджи ничов е открита боница, наречена „Свети Козма и Дамян, безсребреници“. За неин управител бил назначен Стефан Карагьозов, а за лекар Янаки Златев. Поради липса на средства през ноември същата година е закрита. По-късно по време на Освободителната война Руският червен кръст и Славянското дружество възстановяват дейността и в четири бейски конака и лекуват бранителите на Шипченския проход.
S2020010

В същите здания на 01.06.1879 г. по решение на правителството е открита първокласна болница с 60 легла. По-късно било построено специално здание, в което била преместена на 01 септември 1888 г. Разположена на висок и стръмен скат с югоизточно изложение в нея са разположени вътрешно, хирургично, гръдно, инфекциозно и кожно-венерическо отделение. На това мястото се намира сегашната База II (т.н. стара болница).

През 1973 г. е открит и новия стационарен комплекс, База I (т.н. нова болница).Днес Многопрофилната болница на старата столица разполага с богат потенциал от специалисти, опит и апарарура и извършва както диагностична, така и терапевтична дейност. Разположена е в две бази, в западната и в живописната северна част на града. Многопрофилна областна болница за активно лечение “ Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново е най-голямото лечебно заведение на територията на Великотърновска област. Болницата продължава да се утвърждава като водещо лечебно заведение с регионално и междуобластно значение, отговарящо на здравните потребности и очакванията на населението от област Велико Търново за осигуряване на свободен избор и достъп за безотказна, адекватна, достатъчна по обем и съвременна медицинска помощ с добро качество на предлаганите медицински услуги.Болницата обслужва населението на десетте общини от Великотърновска област.

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Днес мисията на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД е с повече и по-качествена медицинска помощ, която да повиши качеството на живота на нашите пациенти.

Основните цели са:

 • да предлагаме висококвалифицирани мнофопрофилни услуги
 • да работим с максимална прецизност и със стремеж към възможно най-доброто обслужване на пациентите като източник на професионално удовлетворение на персонала;
 • да повишаваме качеството на живота на пациентите с остри заболявания.

Постоянна наша цел е достигане на „потенциално здраве“ за всички нуждаещи се от стационарна медицинска помощ. Спешни случаи се приемат в болницата 24 часа в денонощието от дежурни екипи чрез приемно-консултативно отделение и ЦСМП.Болницата е акредитирана и получи ней-висока оценка и категория. Задравните услуги се извършват за български и чуждестранни пациенти както по договор с РЗОК, така и със заплащане по утвърдени тарифи според условията на българското законодателство.Болницата е база за практическо обучение на студентите от Медицински колеж – гр. Велико Търново, и специализиращи лекари.Библиотека, павилион за вестници, телефони, магазин и други битови услуги подобряват комфорта на нашите пациенти.

ОТДЕЛЕНИЯ

Приемно-консултативни кабинети

Приемно – консултативно отделение включва в структурата си:

ПРИЕМЕН ОФИС – управлява приема на пациентите насочени от доболничните лечебни заведения, регулира обслужването им от специализираните кабинети. Отделението е в единна болнична система където всички постъпващи пациенти получават уникален номер на историята на заболяването, което позволява във всеки един момент да се проследи движението им в болницата. Регистрира и координира междуотделенческата консултативна помощ. Регистрира издадените болнични листи от отделенията. Организира предаването, обработката и съхраняването на медицинските досиета на болните. Обслужва с информация гражданите.

 • Щатно разкрити кабинети
 • Вътрешно консултативен кабинет
 • Хирургичен кабинет с превързочна
 • Ортопедо-травматологичен кабинет
 • Ехографска диагностика
 • Функционална диагностика на сърдечно-съдовата система – ехокардиография, холтер – ЕКГ запис и анализ, велоергометрично работна проба ЕКГ.
 • Кабинет ВБИ

На функционален принцип са разкрити 21 кабинета по всички основни и профилни специалности съобразно клиничните отделения на болницата както и 2 кабинета за ендоскопска диагностика (горна и долна ендоскопия) и кабинет за функционално изследване на дишането.Специалистите осигуряват високоспециализирана медицинска помощ на пациенти нуждаещи се от хоспитализация, предоперативни консултации, консултации на вече хоспитализирани пациенти и консултации за ТЕЛК. В отделението се обслужват и амбулаторни пациенти, пожелали да провеждат консултативен преглед или да получат друга здравна услуга.В отделението работят 7 щатни лекари и 9 медицински специалисти.

Клинична лаборатория

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура съгласно Медицинския стандарт. Извършват се следните лабораторни изследвания:

 • изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено и количествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“; микроалбуминурия; тест за бременност, количествено изброяване на клетки;
 • кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки, броене на ретикулоцити
 • хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT , фибриноген, Д-димери
 • клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АСАТ, АЛАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза; пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL, холестерол в LDL; калий, натрий, калций, неорганичен фосфат, магнезий, ЛДХ, КК-МВ, имуноглобулини-Г, А, М, С-реактивен белтък, тропонин, анализ на рН и газове в кръвта
 • изпражнения: окултни кръвоизливи.
 • изследване на течни пунктати – количествено изброяване на клетки, количествено определяне на общ белтък,албумин, глюкоза, амилаза,седимент.
 • ликвор – количествено изброяване на клетки , определяне на общ белтък, албумин, глюкоза, хлор, АСАТ, ЛДХ, КК, диференциране на левкоцитите след оцветяване по Папенхайм, спектрофотометрия.

Всички показатели се контролират чрез системен вътрелабораторен качествен контрол. Лабораторията е включена в Националната система за оценка на качеството, удостоверено със съответните
сертификати.

Отделение по образна диагностика

Отделението е утвърден диагностичен център оборудван съгласно Медицинския стандарт.
Разкрити са два сектора:
-Сектор Компютъртомографии и ангиографии
-Сектор Конвенционална диагностика

ДЕЙНОСТИ

 • Компютърна томография
 • Рентгенографии на отделни телесни сегменти
 • Контрастни изследвания на отделителната система
 • Контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт
 • Контрастни изследвания на половата система на жената
 • Конвенционални томографски изследвания
 • Инвазивна съдова диагностика
 • Магнитно резонансна диагностика

В отделението работят 6 лекари, от които 4 със специалност по „Рентгенология“ и двама специализиращи, 7 рентгенови лаборанти и 1 медицинска сестра.

Отделение по трансфузионна хематология

Отделението по трансфузионна хематология е единствено на територията на Великотърновска област. Изпълнява следните дейности в съответствие със Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, медицински стандарт „Трансфузионна хематология“ и изискванията на Съвета на Европа за добра лабораторна практика:

1. Промоция и организация на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, набиране и задържане на кръводарители. Подбор на донори и вземане на кръв.
2. Пълен обем имунохематологични изследвания на пациентите:

• определяне на кръвната група от системата АВО и Rhesus;
• определяне на други еритроцитни антигени;
• скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела;
• определяне титър на антиеритроцитни антитела;
• подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент.

3. Осигуряване на кръв и кръвни съставки за нуждите на пациентите от лечебните заведения на територията на област Велико Търново в спешен и планов порядък.
4. Организира правилното съхраняване и осигурява качеството на експедираните за клинично приложение кръвни биопродукти.
5. Оказва консултативна и методична помощ при лечението на пациентите с кръв и кръвни продукти.
6. Упражнява трансфузионен надзор като част от здравната система за профилактика на следкръвопреливните реакции и усложнения.
7. Серологична диагностика на вирусните инфекции; хепатитни маркери за хепатит А, В и С; изследване за HIV, и сифилис.

Спешно отделение

Отделението е разкрито от 01.02.2007 г. за обслужване на болни с престой до 24 часа с 6 легла.

На територията на отделението са разкрити:

– Кабинет за координация и информационно обслужване
– Лекарски кабинет за спешен прием
– Противошокова зала с 2 легла
– Манипулационна зала с 1 транспортно легло
– Зала за диагностично уточняване с 3 легла за лечение и наблюдение с престой до 24 часа .
– Помещение за спешния екип и др.

ДЕЙНОСТИ

– Диагностично уточняване на пациенти извозени от ЦСМП в отделението
– Провеждане на реанимационни мероприятия при живото застрашаващи състояния, осъществяване на консултации със съответните специалисти и при индикации осъществяване хоспитализация.
– Прием, диагностично уточняване, провеждане на лечебни мероприятия при нужда на пациенти потърсили сами спешна помощ в отделението.
– Отделението е оборудвано със съвременна техника и апаратура.
– В отделението работят 7 лекари и 16 медицински специалисти