За насУслугиГалерия

СБАЛПФЗ Д-р Трейман Велико Търново е разкрито на 01.07.1946 година, като околийски противотуберкулозен диспансер без легла с един лекар, една медицинска сестра и един медицински фелдшер. Стационарно болните от туберкулоза се лекуват в гръдно отделение на околийската болница на град Велико Търново. До 1953година следва разширение на материалната база, постепенно разкриване на специализирани кабинети по извънбелодробна и детска туберкулоза. Разкрито е и противотуберкулозно отделение с 40 легла и увеличение на щата на диспансера. Стационарните легла са разкрити в местността “Света гора”, а амбулаторните диспансерни кабинети са на ул. “Хр.Караминков”№ 21.

През 1971 година със заповед на Министъра на Народното здраве се разкриват Пулмологично отделение и Силикозно отделение, като се разширява материалната база и се окомплектоват отделенията с общо 120 легла. Със заповед на Министъра на Здравеопазването № РД-20-47 от 04.08.2000 година на основание на чл.101, ал.1 от ЗЛЗ, е преобразуван от Диспансер за белодробни болести град Велико Търново в лечебно заведение по член 10, т.3 от ЗЛЗ с наименование „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД, гр. Велико Търново. Седалище и управление – град Велико Търново, ул. “Караминков”№19. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Велико Търново и с Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от МЗ № ОД-124/ 12.02.2001г. лечебното заведение е с областни функции.

През 2010г. с Решение № 1042/19.08.2010г. на Великотърновски общински съвет, ОДПФЗС “Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново Image00003е преименуван в „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД, съгласно влязло в сила изменение на ЗЛЗ, ДВ брой 59 от 31.12.2010 г. и изискването на §70, ал. 1 от ПРЗ на ЗЛЗ, диспансерите за пневмо-фтизиатрични заболявания се преобразуват като медицински центрове или специализирани болници за пневмо-фтизиатрични заболявания. Със Заявление до Министъра на здравеопазването, с писмо № ЛД-188 / 10.12.2010 г. на МЗ, и с Решение № 1168 от 16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет, СБПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново е преименувана в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания (СБАЛПФЗ) „Д-р Трейман” ЕООД. Едноличен собственик на капитала на търговското дружеството е Община Велико Търново.

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” e член на НЗИК

МЕДИЦИНСКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

1.Преглед в амбулатория –клиничен преглед
( не включва рентгеново изследване)
2.Вторичен преглед в амбулатория
3.Преглед в домашна обстановка
4.Вторичен преглед в домашни условия
5.Преглед – профилактичен
(здравна книжка)
6.Преглед – флуорографски
7.Медицински документ – удостоверяващ състоянието на пациента
8.Медицински документ – дубликат
9.Проба за реакция на Манту
10.КАП (кожно алергична проба)
11.Бронходилататорен тест
12.Вземане на венозна кръв
13.Венозна инжекция
14.Мускулна инжекция
15.Плеврална пункция – диагностична
16.ЕКГ с 12 отвеждания
17.ФИД (спирометрия)
18.Индивидуални инхалации
19.Кислородолечение за един ден в дома
20.Бронхоскопия
21.Рентгенография на бял дроб и сърце
-с преглед
22.Рентгенографии:филми
– 13/18
– 18/24
– 24/30
– 35/35
– 30/40
23.Рентгеноскопия многоосева
-без преглед
-с преглед
24.Газов анализ на кръвта
25.Кръвна картина:
26.Кръвна картина – комплексно изследване:СУЕ, ДКК.
27.Урина:
– рН;
– билирубин;
– специфично тегло;
– уробилиноген;
– белтък;
– кръв;
– захар;
– кетони;
28.Урина – комплексно изследване:рН, белтък, захар, седимент.
29.Окултни кръвоизливи
30.Биохимични изследвания:
– глюкоза (кръвна захар);
– урея;
– креатинин;
– пикочна киселина;
– билирубин – общ;
– билирубин – директен;
– общ белтък;
– албумин;
– фибриноген;
– СГОТ;
– СГПТ;
– ГГТ;
– АФ;
– холестерол;
– HDL – холестерол;
– LDL – холестерол;
– триглицериди;
– Електролити: К, Na, Cl.
31.Протромбинов комплекс
32.Хексагонов тест
33.Посявка и Антибиограма
34.Еозинофили в храчка /секрет/
35.БК – директна
36.БК – посявка
37.Вземане материал чрез вакутейнер за квантиферонов тест
38.Контейнер за вземане на материали (храчка, урина…), транспортиране до специализирана лаборатория и екарисаж
39.Контейнер за материали
40.Болничен престой на пациент по желание в стационарните отделения на диспансера за един леглоден
41.Един леглоден за придружител
42.Избор по желание на лекуващ лекар за един леглоден
43.Избор по желание на фибробронхоскопист