УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев” ЕАД обхваща площ от 8640 кв.м. В нея се разполагат стационар, операционен блок, диагностично-консултативен блок и административно-техническа част. Стационарът включва 60 легла, разпределени в две ортопедични клиники. Всички стаи са с по две легла, снабдени са със самостоятелен санитарен възел, възможност за индивидуално ползване на ТV, интернет и постоянна връзка с персонала. На разположение на пациентите са и шест VIP стаи.

Операционният блок се състои от 7 операционни зали, отделение по анестезиология и интензивно лечение с 10 реанимационни легла и стерилизация. В него ежегодно оперативно лечение преминават около 3000 пациенти с вродени и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат.

Диагностично-консултативният блок обединява 4 отделения, 7 консултативни кабинета, манипулационна и регистратура. Тук се извършват изследвания, консултации, първични и контролни прегледи, обработка на рани и гипсови имобилизации. Медицинският екип на УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев” ЕАД е представен от 34 лекари, 40 медицински сестри, 8 кинезитерапевти, 7 лаборанти и 28 санитари.

Болницата е част от учебната база на Медицински Университет – София. В нея научно-преподавателска дейност осъществяват един професор, двама доценти и петнадесет асистенти по специалностите: ортопедия и травматология; анестезиология и интензивно лечение; физиотерапия и рехабилитация. Тук целогодишно се обучават специализанти, докторанти, студенти по медицина и ерготерапевти. УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев” ЕАД е база за провеждане и на курсове за следдипломна квалификация на лекари – специалисти.

Клинични пътеки

УСБАЛО „проф. Бойчо Бойчев има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение по 17 клинични пътеки.

КП 159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система.
КП 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции.
КП 210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение.
КП 211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност.
КП 212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност.
КП 217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник.
КП 217.2 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става.
КП 218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става.
КП 219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност.
КП 220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност.
КП 221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност.
КП 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник.
КП 223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош.
КП 256 Долекуване след хирургични интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето.
КП 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система.
КП 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат.
КП 999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура.