За насГалерияЗапитване

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА  гр.Гоце Делчев

І Важна и полезна информация.

Домът за стари хора е разположен на изхода на град Гоце Делчев в посока м. Попови ливади. Специализираната институция се помещава в двуетажна модерна сграда освежена и реновирана по европейски стандарти, норми и изисквания. Главните дейности в дома са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги и са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Целта е задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото, подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ.

Капацитетът на дома е 24 места. Има изградена подходяща инфраструктура – рампа и асансьор. Стаите за живеене са 9 с две и три легла, обзаведени със съобразени с възрастовите особености мебели. На всеки етаж има по 3 добре оборудвани санитарни възли и бани. На първия етаж има обособена просторна трапезария и кухня, където потребителите могат с помощ от трудотерапевта да приготвят любими ястия.

Дома разполага и с дворно място със зелени площи, дървета и алеи с цветя, пейки и беседка за почивка и раздумка.

Дома разполага с високо квалифициран и мотивиран персонал, състоящ се от социален работник, трудотерапевт, медицински сестри и обслужващ персонал.

В Дома потребителите получат помощ и съдействие при ползване на административни услуги извън институцията, организиране на празници и тържества, участие в обществения живот на града, организиране на свободното време и практикуване на любимо хоби, организират се почивки и екскурзии.

Провежда се няколко вида трудотерапия – информационна/ осигурени книги, абонамент за вестници, телевизия и интернет/, музикотерапия под ръководството на музикален педагог, цветарство, организирани игри.

Осигурено е медицинско наблюдение, помощ при снабдяване с необходимите медикаменти, съдействие при необходимост от консултации със специалисти и стоматолог.

ІІ Описание на социалните услуги, които се предлагат в дома

Дом за стари хора град Гоце Делчев е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително и на онези от тях, които имат процент намалена трудоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, без физически, психически или умствени увреждания и може да се самообслужва.

Предоставяни услуги:

 1. Осигуряване на разнообразна, питателна и качествена храна по избор и съответствие с изискванията на рационалното хранене / закуска, обяд и вечеря/.

 2. Възможност за приготвяне на любими ястия.

 3. Медицински услуги – медицинско наблюдение, рехабилитация, трудотерапия, културтерапия, разходки, екскурзии.

 4. Осигуряване на лекарствени средства и съдействие при закупуване с лични средства от потребителите.

 5. Санитарно хигиенни услуги – поддържане на личната и обща хигиена.

 6. Осигуряване на достъп до средствата за масова информация.

 7. Създадени са условия за социален контакт между потребителите и техните близки.

 8. Създадени са условия за ползване на занимателни игри / шах, табла, карти, домино и др./, практикуване на любими занимания.

 9. Съдействие за ползване на правата по ЗСП ,ЗИХУ.

 10. Предлагане на литература от наличната библиотека в Дома и Читалището.

 11. Организиране и честване на национални, религиозни и лични празници и тържества.

 12. Подкрепа за участие в обществения живот на града.

ІІІ Настаняване в Дома и тарифи за ползване на услугата

Настаняването в Дома се извършва със заповед на Директора на Дирекция „ Социално подпомагане” – Община Гоце Делчев по реда на постъпилите молби.

При постъпване настаненият сключва договор за ползване на социалната услуга „Дом за стари хора” . Услугата се заплаща на основание тарифа за таксите за социални услуги финансирани от републиканския бюджет както следва:

 • 70% от личните доходи, но не повече от реалната издръжка за месеца;

 • 30% от личните доходи за ветераните

 • и не повече от реалната издръжка за месеца за лица, които имат:

  • имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв;

  • имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;

  • са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години;

  • са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделките надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период.

Всеки потребител има право на 90 дни отпуск за една календарна година, при ползването на която не заплаща такса в институцията.

В Дома има изработени процедури, които гарантират правото на потребителите да изразяват мнения, препоръки, да отправят жалби и искания. Всеки потребител чрез създадения Съвет на потребителите участва в управлението на Дома.

[contact-form-7 404 "Not Found"]