За насУслугиГалерия
МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД има дългогодишна история – официално е открита като третостепенна държавна болница през 1912 г. със 10 легла. След 1944 г. към нея се разкрива поликлиника с двама лекари. През 1950 г. болницата и поликлиниката се обединяват, като стационарът е с 15 легла, от които 6 са родилни. От 1 януари 1950 г. става Обединена градска болница, а от 1968 г. – Районна болница с вътрешно отделение с 20 легла, акушеро-гинекологично, хирургично отделение и детско отделение с по 15 легла. Отделенията са ситуирани в различни сгради в града. От 1996 г. всички отделения са преместени в довършената част от нова сграда, построена специално за болница. От месец септември 2000 г. Общинска болница – Трявна е преобразувана в търговско дружество МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД с 100% общинска собственост. От преобразуването до 2011 година функционира със средногодишен брой легла-75. От 2012 година леглата са 82 легла.

Мисия

Оказване на качествена и достъпна болнична помощ на пациенти с възникнали остри или обострени хронични заболявания по профила на разкритите специалности, допринасяща за възстановяване и укрепване здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството на живота.

Основните приоритети, които се поставят пред болницата са: повишаване качеството на оказваните здравни услуги, отговарящо на приетите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика; повишаване на икономическата ефективност от дейността на базата на контролиране на разходите при наличните финансови възможности; постигане на устойчива и дългосрочна финансова стабилизация чрез активно включване в системата на здравното осигуряване; разширяване спектъра на оказваните здравни услуги;скъсяване на листата на чакащите за физиотерапия и рехабилитация и на пациентите нуждаещи се от оперативно лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат; подобряване представянето на болницата пред обществеността.

Развитието на човешките ресурси се характеризира със стабилност на броя на лекарите и специалистите по здравни грижи. Към 01.01.2012 г. общият брой на длъжностите в болницата е 104, от които 27 лекарски/от които 7 са със две специалности и 1 хабилитирано леце-проф.Аспарухов/, 1 фармацевт, 49 за специалисти по здравни грижи (в т.ч. 32 медицински сестри, 6 клинични лаборанти, 3 рентгенови лаборанти, 4 рехабилитатори, 4 медицински фердшери) и 26 – друг персонал, в т.ч. 16 санитари.

Структура

Структурата на болницата съответства на напълно на законовите изисквания и се състои от:

  • диагностично-консултативен блок,включващ приемно-консултативни кабинети, клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, патоморфологична лаборатория, отделение по образна диагностика;
  • стационарен блок с 6 отделения /вътрешно отделение, отделение по ортопедия и травматология, отделение по анестезиология и интензивно лечение, детско отделение, неврологично отделение и отделение по физикална и рехабилитационна медицина/ с общо 82 легла;
  • болнична аптека;
  • административно-стопански блок;

Район на обслужване

С разрешението за осъществяване на лечебна дейност № МБ-50/27.01.2006 г. на болницата е определен статут на районна. Последната акредитация на болницата е проведена през 2006 г. Със Заповед №РД-01-829/18.12.2006 г. на министъра на здравеопазването на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна е определена акредитационна оценка „Отлична” за срок от 5 години за цялостна дейност и за отделните видове медицински дейности, извършвани във функционално обособените блокове на лечебното заведение

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр.Трявна е съвременно лечебно заведение за болнична помощ. Всички пациенти от ЕС с диагнози, включени в клинични пътеки, които са здравноосигурени, имат право да се лекуват безплатно в болницата, идвайки сами или насочени от личния лекар, специалист или от спешна помощ.

Болницата разполага със шест стационарни отделения с общо 75 болнични легла, модерни клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, патоморфологична лаборатория и отделение по образна диагностика, приемни кабинети, административно– стопански блок и болнична аптека. В болницата работят 26 високо квалифицирани лекари с една и две медицински специалности, а общата численост на персонала е 104 души.

МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД има договор с РЗОК–Габрово по профила на болницата. Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права, както и пациенти от страни извън ЕС също се лекуват – срещу заплащане по утвърден от управителя ценоразпис.

МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД отговаря на европейските критерии за болница, като сграден фонд, персонал и медицинска техника, което ще ни позволи да останем и да се развиваме и в бъдеще в така наречения болничен пазар „здраве”.